Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Chorvátsky Grob

Číslo rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zariadení do siete škôl a školských zariadení :2015-9880/27907:4-100B


 

MÁ VAŠE DIEŤA NESPRÁVNU VÝSLOVNOSŤ, VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA (DYSLEXIA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA), PORUCHY REČI, ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, NEZRELÉ GRAFOMOTORICKÉ SCHOPNOSTI, PORUCHY POZORNOSTI A KONCENTRÁCIE?

Poskytované služby:

  • Logopedická diagnostika a terapia
  • Špeciálno-pedagogická diagnostika
  • Psychologická diagnostika
  • Reedukácia vývinových porúch učenia
  • Metoda "Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
  • Rozvoj grafomotoriky
  • Poradenstvo pre rodičov v oblasti vývinu reči,porúch reči,porúch učenia

 

Kontakty:

riaditeľ

PaedDr. Andrea Matejcová                                                   

špeciálny pedagóg - logopéd                                                

+421908 846 515                                               

matejcova.a@gmail.com    

 

Mgr.et Mgr.Nikola Michaličková

logopéd        

+421905 938 319

nikamichalickova@gmail.com